Du är här: Start / Församlingsledning / Barnkonsekvensanalys

Kyrkomötet har fattat beslut om att barnkonsekvensanalyser ska göras inför alla beslut och att barnets perspektiv ska beaktas i församlingens verksamhet och pastorala program. Utgångspunkten för ett sådant arbete är barnkonventionens artiklar och de värderingar som barnkonventionen ger uttryck för.

BARNKONSEKVENSANALYS

När Bjärreds församlings förtroendevalda fattar beslut har underlaget till varje ärende genomgått en barnkonsekvensanalys.

- förbud mot diskriminering
- barnens bästa
- barns rätt till liv och utveckling
- barns rätt att få komma till tals

Vi utgår från FN:s barnkonvention som bl.a. nämner ...

- Vi tycker att det är viktigt att vi har barnens bästa för vår ögon.
- Kyrkomötet beslutat att vi ska göra det.
- Kyrkoordningen som reglerar Svenska kyrkans verksamhet, lyfter fram
barnen som särskilt viktiga

Vi gör detta för att ...

Jag får bestämma att vi skall åka till badhuset - när mamma vill det också.?
Elin, 6 år

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2018
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se