Du är här: Start / Dop och vigsel / Doppastoral


Doppastoral

Foto Krister Hagman. Kyrkvägg vid Fjelie kyrka.

 

 Information till nyblivna föräldrar om kyrkotillhörighet och inbjudan till dop.

 En välkomsthälsning med information om dopet och kyrkotillhörighet skickas till de familjer som inte själva hört av sig efter ca 2½ månad, till familjer som adopterar barn samt till inflyttade familjer med odöpta barn.

Information om barn- och familjeverksamheten ges vid mödravårdsträffarna på Berga. Informationsblad om dopet, barn-familjearbetet läggs ut på mödravårdscentralen samt BVC.

Förättande präst har ett dopsamtal med dopfamiljen i god tid före dopet. Om möjligt bör dopbarnets faddrar delta i samtalet.

Dopet sker i samband med offentligt utlyst dopgudstjänst eller huvudgudstjänst.

Enskilda dop kan erbjudas om det är praktiskt möjligt
 

   Information om dopet och inbjudan till undervisning för odöpta konfirmander

 I den inbjudan till konfirmandundervisning som sänds ut till alla i årskullen skall framgå att också de som inte är döpta eller inte är medlemmar i kyrkan är välkomna att deltaga i undervisningen, samt att dopet äger rum strax innan konfirmationen.

Dopgudstjänsten utformas i samråd med konfirmanden och dess vårdnadshavare och kan ske enskilt, tillsammans med konfirmandgruppen eller i en offentlig gudstjänst.

 
 Information om dopet och inbjudan till undervisning för odöpta 18 åringar.

Brev skickas kring 18-årsdagen med inbjudan till samtal om tron som kan leda fram till dopet. Brevet skall innehålla en förfrågan om den som inte är döpt önskar stå kvar som medlem i Svenska kyrkan. I brevet bör framgå att den som inte är döpt när som helst i livet kan vända sig till kyrkan med önskan om en sådan undervisning.

Undervisningen kan ske enskilt eller i grupp under ledning av präst. Dopkandidaten bör ges hjälp till andligt liv genom att erbjudas att deltaga i katekumentatet, vuxendialog eller tilldelas en erfaren församlingsbo som fadder.

Dopgudstjänsten utformas i samråd med dopkandidaten med bekännelsemomentet i centrum.


 Församlingens dopgudstjänster.

Dop kan ske varje helg i församlingens fyra kyrkor vid särskilda dopgudstjänster eller i anslutning till huvudgudstjänst. Vid varje doptillfälle finns plats för två dopfamiljer.

Dopgudstjänsterna skall följa Svenska kyrkans ordning och utformas personligt i samråd med dopfamilj eller dopkandidat. Föräldrar och faddrar kan medverka vid böner och textläsning. En kyrk- eller gudstjänstvärd kan svara för välkomnandet, överlämnadet av dopljuset samt kollektupptagning.

Varje barn som döps får en duva i tenn av församlingen. Duvan hängs upp i dopträdet i Bergakyrkan och två gånger per år inbjudes alla döpta att hämta sin duva vid en särskild gudstjänst.
 

 Församlingens dopuppföljning.

 Enligt kyrkoordningen är församlingen skyldig att erbjuda alla döpta barn undervisning i för varje ålder anpassade former. Församlingen skall se till att det finns möjligheter att ta emot alla som önskar undervisning. Föräldrakontakten är en självklar och viktig del i barn- och konfirmandarbetet. Kontakten med skolan är viktig för att nå barnen med årskursanpassade projekt.

 

 Kyrkoherden har det yttersta ansvaret för doppastoralen. I detta ansvar är församlingen i sin helhet delaktiga, anställda, kyrkoråd och den gudstjänstfirande församlingen.


Bjärred 060523

Eva Landberg

kyrkoherde

 

 

 

 

                                                                                                                                           


Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2018
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se