Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Etik o arbetsmiljö

Etik och arbetsmiljön på våra kyrkogårdar. Arbetsmiljöplan, etiska regler, riskbedömning och handlingsplan för entrprenörer och anställda.

Antagna av Kyrkorådet 2009-09-29

1. Allmänt

Det åligger entreprenören att beakta arbete med särskild risk och att vidta åtgärder för att eliminera olycks- eller dödsfall.

Det åligger anställda samt inhyrd personal att aktivt medverka till att skapa en säker och sund arbetsmiljö att delta i det gemensamma arbetsmiljöarbetet att känna till och följa gällande myndighetsföreskrifter använda skyddsutrustning

2. Entreprenören ansvarar för: att leda och kontrollera arbetet på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen med därtill hörande föreskrifter som utfärdats av Arbetsmiljöverket

att samtliga inom projektet har kompetens för arbetsmiljöarbetet

vidtagande av åtgärder om olycksfallrisk föreligger

att arbetsmiljöplanen följs att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket följs

att allvarliga olycksfalltillbud omedelbart rapporteras till yrkesinspektionen, församlingen och skyddsombud

att samtliga som berörs av projektet är informerade och uppdaterade om regler för arbetsmiljön

att arbetsskadeanmälan skickas till försäkringskassan

att medverka till att god ordning råder och att arbetsplatsen inte onödigtvis belamras med material, redskap, emballage, avfall och liknande.

att regelbunden städning skall utföras

att kopia på besiktningsintyg för besiktningspliktiga fordon och maskiner finns

att förare av fordon och maskiner har giltigt förarbevis respektive yrkesbevis.

3. Skyddsronder

Generella skyddsronder utförs en gång per år med start våren 2008. Deltagarna är församlingens ombud, samt representanter från entreprenören. Församlingen har ansvar för att genomgången dokumenteras och arkiveras.

Vid mötet gås även följande punkter igenom

uppföljning av arbetsmiljöplanen

föregående resultat av skyddsrond

eventuella olycksfallstillbud

Vid den årliga skyddsronden skall brister i arbetsmiljöplanen eller behov av förändringar identifieras. Om sådana upptäcks skall arbetsmiljöplanen revideras och ett nytt informationsmöte genomföras.

4. Arbete med särskild risk

Gravgrävning: Att se till att jordlådan står på plant, stabilt underlag minst 0,5 m från graven. Lådan skall stå i våg eller luta svagt från graven. Om möjligt placera jordlådan på reglar som går en bit förbi gravens kortsidor, så att trycket mot gravens långsida minskar. Det skall alltid vara två närvarande av vilka minst en bör ha god erfarenhet av jordgravar.

Vid arbeten i graven (stämpling m.m.) skall alltid en person befinna sig ovan jord. Vid stämpling skall 1: a stämpen monteras vid gravdjupet 0,5 m. 2: a monteras på 1 m och så vidare. Vid höljningen fylls först utrymmet runt kistan upp till nedersta stämp innan denne tas bort varefter man fortsätter jordfyllnaden. Jordlådans tre främre lämmar får ej öppnas på en gång.Endast erfaren och när så krävs utbildad personal får arbeta med motorsågar, snöslungor, häcksaxar och andra skärande maskiner.

Vid Fjelie gamla kyrkogård får endast äldre gravar användas till kistbegravning då grundvattnet står högt. De anhöriga skall underrättas om detta förhållande.

5. Övriga kritiska arbetsmoment

För att undvika olycksfall skall vidare följande åtgärdsprogram följas vid arbetsmiljökritiska moment - benämnt ?Risk? - enligt följande:

Ordning på arbetsplatsen
Det åligger varje arbetstagare att hålla ordning och reda på arbetsplatsen och städa upp under och efter avslutat arbete.

Personlig skyddsutrustning
Det åligger varje arbetstagare att använda personlig skyddsutrustning när så fordras. Vidare åligger det varje arbetstagare att underhålla den personliga skyddsutrustningen och om fel eller skada uppkommer få den utbytt.

Skyddsanordningar
Anordningar av betydelse för säkerheten skall regelbundet kontrolleras samt underhållas väl. Brister som kan medföra skada skall av entreprenören åtgärdas utan dröjsmål

Tunga lyft
Entreprenören skall se till att hälsofarliga eller onödiga tröttande fysiska belastningar förebyggs

Sophantering/Källsortering
Församlingen skal se till att sopcontainers finns i tillräcklig omfattning.

Maskiner och fordon
Den som äger maskiner och fordon som är besiktningspliktiga skall se till att de är besiktade och godkända av behörig myndighet innan de tas i bruk på arbetsplatsen.
Kopia på besiktningsintyg skall finnas hos entreprenören.
Entreprenören skall kontroll av att förare har giltigt förarbevis/yrkesbevis.

Bullrande verksamhet
Utförande av arbetsuppgifter som kan medföra hörselskada får inte utföras utan hörselskydd varje arbetstagare skall se til att godkänt hörselskydd används.


Missbruk
Entreprenören skall var uppmärksam på missbruk. Vid missbruk skall den påverkade omedelbart hänvisas till hemmet. Om det är nödvändigt skall den påverkade transporteras till vårdcentral eller akutmottagning.

6. Personlig skyddsutrustning
Flädie Bär och Trädgård ser till att den egna personalen har skyddsutrustning.
Alla skall när arbetet så kräver bära skyddshjälm med hakrem eller skyddsskor med skyddståhätta, om det inte är uppenbart onödigt.7. Uppföljning av olycksfall och allvarliga tillbud

Om ett olycksfall inträffar skall blanketten ?Anmälan om arbetsskada? fyllas i och skickas till försäkringskassan samt till församlingen. Olycksfallet skall utredas internt och eventuellt vidta åtgärder för att förhindra att olyckan upprepas. Allvarliga tillbud skall anmälas till Arbetsmiljöverket.Allvarliga olyckor skall anmälas till polisen och Arbetsmiljöverket.

8. Etik
I samband med återfyllning av jordgrav eller nedsättning av aska och urnor måste även ett etiskt hänsynstagande ske. Arbetet skall utföras på ett effektivt och säkert sätt men det etiska tänkandet måste gå före bekvämligheten. Återfyllning får aldrig ske så att kistan riskerar att gå sönder. Arbetet ska utföras så korrekt och professionellt och tanken skall vara att de anhöriga står bredvid under arbetet och även om vi är ensamma under vissa arbetsmoment skall ett korrekt avsked alltid ske.
Generella regler om ordning och etik på begravningsplatserna finns i begravningslagens andra kapitel där det i 12 § anges ?En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid beaktas?.
Därtill anges i 13 § ?En grav får öppnas bara genom innehavarens av begravningsplatsens försorg, Graven får inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas? och 16 kapitlet 10 § brottsbalken fastslås ?Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år?.
I ?Risker och etiska aspekter vid gravgrävning? kapitel 5, lyfts en rad frågor om hur gravgrävningsarbetet ska utföras från etiska utgångspunkter. Det etiska hänsynstagandet måste vara styrande. Där finns formuleringar som är självklara från allmänna, kristna och etiska värderingar. Vid gravgrävning uppmanas huvudmännen särskilt beakta följande

Gravgrävning och gravsättning ska alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt.

Anhöriga bör om de så önskar, kunna medverka vid återfyllningen.
Eventuella ben- och kistrester ska hanteras pietetsfullt och nedgrävs på större djup för att bereda plats för aktuell kistgravsättning.

Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav.

Vid återfyllning av grav ska kistan först höljas försiktigt så att den inte skadas vid åtföljande återfyllning. Tunga lerjordar och stenbundna massor ska undvikas närmast kistan och i översta skiktet eller i gravkulle.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se