Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Fjelie gamla kyrkogård

Kyrkogården är de dödas vilorum. Besökare skall uppträda så att kyrkogårdens helgd inte kränkes eller gudstjänst och annan förrättning störs.

Medföljande hundar skall vara kopplade på kyrkogården

Obehörig fordonstrafik, även cykling får inte ske inom kyrkogården

Obehörigt beträdande av annans gravplats är förbjudet

Barn får inte utan tillsyn uppehålla sig på kyrkogården

Papper, vissnade blommor eller annat avfall får inte lämnas kvar annat än i härför avsedda platser.

Vattenkannor eller andra redskap, som tillhandahålles av församlingen, skall efter användandet ställas tillbaka på härför avsedda platser.

Egna redskap och andra tillbehör får inte förvaras på gravplatsen.

Besökare till kyrkogården är skyldiga att följa de anvisningar som i ordnings och säkerhetssyfte ges av kyrkorådet.

Ordningsregler för gravplats

Växter får inte växa in på intilliggande gravplatser eller gränshäckar.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att gravvården är väl förankrad för att tillgodose kraven i arbetsmiljölagen.

Kemiska medel för ogräsbekämpning får inte användas.

Kantstöd av plast, plåt e.dyl. för att avskilja rabatt från gräs, grus eller singel får inte användas.Kantstödet skall vara av naturmaterial.

Glasvaser och dylikt är förbjudet då det kan skada både besökare och personal.

Vid smyckning av gravplats får enbart naturmaterial användas.

På Fjelie gamla kyrkogård finns det i dagsläget år 2013, 600 gravplatser.


Ordningsföreskrifter för Bjärreds församlings kyrkogårdar

Kyrkogården är belägen runt Fjelie kyrka och kom troligen till när kyrkan byggdes på 1100-talet.
En del av kyrkogårdsmuren norr om kyrkan är från medeltiden.

Kyrkogården renoverades år 1946 och fick då sitt nuvarande utseende. Kyrkogården är omgärdad av en mur och ribeshäckar samt kvartersindelad med häckar av buxbom och högre avenbok.

Gravplatserna är ganska stora. Många gravplatser innehåller 12-15-18 gravar. Förr var det vanligt att de större lantegendomarna tilldelades en större gravplats och det är ofta flera generationer gravsatta på den. Kyrkogården ger en god uppfattning om hur en kyrkogård i en välmående byggd kunde se ut förr i tiden och man förlorar sig lätt bakåt i tiden om man går omkring och läser de gamla gravstenarnas texter över begravda rikksdagsmän, häradshöfdingar och åbor.

På Fjelie gamla kyrkogård upplåter församlingen nya gravplatser enbart för gravsättning av urnor, eftersom markförhållande inte medger kistgravsättningar. Kistgravsättningar sker enbart på tidigare upplåtna gravplatser.

Kyrkogården tillgängliggjordes under sommaren 2011. All grov singel ersattes med stenmjöl och nya redskapsställ kom på plats. Vid bäcken som rinner förbi kyrkogården planterades ett antal nya rönnbärsträd som ersättning för de askar som på grund av asktoppssjuka togs ned år 2009.

Fjelie gamla kyrkogård

Fjelie gamla kyrkogård med sina stora gravområden.

Huvudingången vid Fjelie gamla kyrka med kyrkogård

Karta med kvartersnummer på Fjelie gamla kyrkogård

Hitta till Fjelie gamla kyrkogård

Adress
Fjelie Laxmansväg 1
23791 Bjärred

Om ni har GPS använd följande koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 55° 53.118', E 13° 1.177'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.88530, 13.01961
RT90:
6198671, 1325706
SWEREF99 TM:
6195087, 376131

Vägbeskrivning
Från norr:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Lund, Lasarett. Sväng höger vid avfart 21
Håll höger
Fortsätt in på Väg 16
Sväng höger in på Väg 16
Sväng vänster in på Fjelie Nils Hanssons väg (Förbi Fjelie nya kyrkogård)
Sväng höger in på Fjelie byaväg

Från söder:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund.
Sväng höger vid avfart 21
Följ skylt mot Lund. Sväng höger in på Väg 16
Sväng vänster in på Fjelie Nils Hanssons väg (Förbi Fjelie nya kyrkogård)
Sväng höger in på Fjelie byaväg

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se