Du är här: Start / Kyrkor och fastigheter / Fjelie kyrka

Fjelie kyrka

Fjelie kyrka på ett gammalt vykort från 20 talet?

Kyrkan är uppförd i sandsten omkring under 1100 talets första del och bestod då i långhus, kor och absid. Kyrkan är en av Skånes äldsta kyrkor. Byggmästare kan vara en lärjunge till den så kallade Dalbymästaren. Tornet med sin emporievåning tillkom cirka hundra år senare. Under 1300 talet slogs de gotiska valven i koret och långhuset. År 1772 tillkom norra korsarmen och 1802 den södra korsarmen. Samtidigt satte man igen de ursprungliga ingångarna, männens från söder och kvinnornas ingång från norr. Ingångarna hade var sitt vapenhus.

Kalkmålningarna

I taket finns kalkmålningar från olika århundraden. Under 1100 talet tillkom de romanska som dock under 1300 talet retuscherades i absiden, triumf och tribunbågarna. Under första hälften av 1300 talet tillkom de gotiska målningarna i valvkapporna. Under 1600 och 1700 talet tillkom ett mindre parti målningar över sidoaltaret. I kyrktornet finns runor ristade

Dopfunten med bilden av Kristi sista frestelse. Observera bockfötterna på djävulsfiguren.

Inventarier av betydelse i kyrkan

I tornet hänger fyra klockor där den äldsta klockan härstammar från medeltiden medan lillklockan är från 1763 och göts om 1907. Övriga två klockor tillkom vid kyrkans restaurering under 1940 talet. I absiden står huvudaltaret som är byggt av omsorgsfullt huggna sandstenskvadrater.

Altaret är samtida med kyrkan. I långhusets sydöstra hörn står sidoaltaret som även det är samtida med kyrkan. Norra altaret är en rekonstruktion som står på ett ursprungligt sockelparti.

Den medeltida dopfunten är en efterbildning av dopfunten från Dalby heligakorskyrka.

Ett processionskrucifix från 1100 talet är troligen tillverkat i Lund. Numera förvaras det i Lunds universitets historiska museum.

Predikstolen i renässansstil härstammar från 1600 talet. De fyra evangelisterna finns avbildade i var sitt bildfält

I södra korsarmen finns ett astronomiskt ur som tillverkades av församlingens prost Emil Ahrent. Uret fick sin plats vid renoveringen under 1940 talet.

Fjelie kyrkas mest värdefulla inventarie är annars den snidade romanska madonnan med Jesusbarnet som förvaras i Historiska museet i Lund. En identisk staty skapad av konstnären Mårten Hultenberg står längst ned i långhuset.

Fjelie kyrkas interiör sedd från Emporieläktaren

Detalj av den färggranna predikstolen

En genomgripande restaurering av kyrkan genomfördes på 1940 talet. Då placerades kyrkans orgelverk i den norra delen. Den tidigare orgeln fanns från början i tornets andra våning, Emporivåningen. Vid denna restaurering blev de medeltida kalkmålningarna framtagna i långhuset och korets takvalv samt i korets östra vägg. Kyrkan återinvigdes sextonde söndagen efter trefaldighet 1946.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se