Du är här: Start / Kyrkor och fastigheter / Fjelie kyrkas renovering

En antikvarisk undersökning inleddes av kyrkmålningarna som härstammar från 1400 talet och alltså har suttit på kyrkans väggar i nästan 600 år. Detta arbete utmynnade i en rapport som blev klar år 2010. Nu visste vi tillståndet på alla kalkmålningar.

Församlingen beslutade att åter öppna kyrkan för dop, vigslar och begravningar för i första hand församlingsbor och senare även för några gudstjänster per år t.ex Musik till vila.

Året efter kalkmålningarna blev undersökta genomfördes en ettårig klimatundersökning av kyrkan för att se hur inomhusklimatet förändrades vid olika tillfällen. Denna undersökning är grundläggande för att kunna söka kyrkoantikvarisk ersättning till renoveringar. Kyrkorenoveringar är ju inte speciellt billiga då hantverkarna ofta måste ha specialkompetens för nästan alla delar av arbetet.

Det senaste året har kyrkans övriga delar gåtts igenom. Vi har haft hjälp av detta av bl.a. Lunds stift. Elsystemet i kyrkan är i bra skick men värmesystemen är som i alla kyrkor en svår nöt att knäcka, då man måste ta hänsyn till både besökare och inventarier. Främst handlar det om hur kyligt kan man ha i kyrkan när den inte används. Tenn drabbas ju t.ex. av pest när det understiger 13 grader medan kalkmålningarna har en helt annan temperatur innan skadan kommer. Att de är i så dåligt skick efter att ha varit fina i alla dessa år beror på att kyrkan under en lång följd av år har haft allt för hög värme inomhus under hela årscykeln.
Tyvärr var det så i de flesta kyrkor runt om i landet att när vi fick centralvärme för att få det bekvämt i bänkarna sprack samtidigt sju - åttahundraåriga träskulpturer på grund av det torra klimatet.

Församlingen har funderat på att installera direktvärmande el. Mest på grund av den lägre installationskostnaden och lättheten att sektionera värmen inom olika delar av kyrkorummet beroende på antalet besökare. Orgeln skall ha sin temperatur och besökarna sin.

De väggpartier som inte har målningar är i behov av tvätt och rengöring så det har vi lagt in i undersökningen.
Så ser dagsläget ut i Fjelie kyrka och hur går vi vidare i arbetet?

Församlingen håller nu på med att sammanställa kostnadsförslag och åtgärdsförslag för en ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning. Detta är pengar som Sveriges invånare betalar in till staten på sin skatt och som sedan fördelas ut till stiften som i sin tur fördelar bidrag efter behov. Lunds stift fördelar nästan 100 miljoner kr i kyrkoantikvarisk ersättning till de Skånska kyrkorna för år 2013.

2013-06-30
Detta var sista dagen för att lämna in ansökan till Länsstyrelsen i Skåne om tillstånd att renovera kyrkan enligt bifogade underlag. Församlingen klarade deadlinen och har nu en ansökan inlagd om tillstånd. Bjärreds församlings ansökan skall vara komplett i alla sina delar varför vi tar för givet att Länsstyrelsen kommer att ge oss tillstånd till renoveringen. Under sensommaren kommer vi att få ett besked och med det förmodade tillståndet kommer vi att lämna in en ansökan till Lunds stift om antikvarisk ersättning för arbetet. Stiftet kommer förmodligen att vara klar med fördelningen av anslag i slutet på detta år.Varefter beslutade bidrag kan börja användas med start senast år 2015.
.
Det är alltså år 2015 som vi har att arbeta och se fram i emot. Går detta igenom så kan kyrkan vara åtgärdad och presentabel inför år 2017. Fram till allt detta sker kan vi använda kyrkan som tidigare för dop, vigsel och begravning samt ett och annat musikaliskt framträdande av våra musiker och körer dock utan medverkan av kyrkans klockor.

Att arbetet med renoveringen tagit och tar sin tid, att vi startade arbetet år 2006, är ju försumbart om man tänker i perspektivet 800 år. Församlingens intentioner är ju trots allt att kyrkan skall stå i minst 800 år till.

Fjelie kyrkas upprustning

Runor i kyrktornet Fjelie. Runorna lyder Olaf ri Vilket enligt de lärde skall vara Olaf ri(stade)

Frågan ställer vi med anledning av att ansökningarna om bidrag till renoveringen av Fjelie kyrka nu lämnats in till stiftet, 2006 är diarieåret då ärendet som vi kallat Fjelie kyrkas renovering officiellt startades .
Vi inledde alltså arbetet med att kontrollera och mäta kyrkan från pannrum till tornspira för åtta år sedan och nu är vi i slutfasen även om vi nog får lägga på ett par år innan vi står vid vägs ände.

Ovanstående bild visar den bunt med papper som vår kyrkogårdschef Krister Hagman den 30 november 2013 lämnade över till stiftet för att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning samt kyrkobyggnadsbidrag. Det enda som saknas är tillståndet från länsstyrelsen som ännu inte inkommit trots att så lovades när ansökningarna om tillståndet lämnades in. Men detta gäller samtliga församlingars ansökningar, alla är försenade. Vi hoppas och tror dock att ett positivt besked från länsstyrelsen snart har kommit församlingen tillhanda. Den totala renoveringskostnaden uppgår till 7 000 000 kr.

Vad har vi sökt pengar till? Ansökan är uppdelad i sex olika delmoment.

Genom gång av bly och tegeltakens täthet speciellt i skarvar.
Omkalkning av fasader utvändigt.
Renovering av kalkmålningarna
Renovering av inventarier såsom bänkar och predikstol.
Ersätta uttjänt bränslesystem beroende av olja med direktvärmande el (Investeringskostnaderna avgjorde beslutet till elvärmens fördel.) Värmesystemet sektioneras efter verksamhet och antalet besökare.
Byggrenovering inkl. kalkning av väggpartier invändigt.

Vad är det för pengar vi söker. Vad är Kyrkoantikvarisk ersättning?

Kyrkoantikvarisk ersättning är samtliga medborgares ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden skall upprätthållas och göras tillgängliga för alla.
Svenska kyrkan har ansvaret för det kyrkliga kulturarvet och får ersättning av staten för detta via den kyrkoantikvariska ersättningen.

Vad är då kyrkobyggnadsbidrag?

Kyrkobyggnadsbidraget är pengar som kommer från Svenska kyrkans egna tillgångar. Det ges i procentsatser 20 % -80 % med avseende på hur den enskilda församlingens ekonomi ser ut. Principiellt är det ett utjämningsbidrag

Ansökningshandlingar till kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning

Kan vi ropa halleluja nu? Äntligen är vi framme??

Nu kan vi bara sätta oss ned och vänta på den 15 september 2014 då vi kommer att få besked på om vi får bidrag och hur mycket det i så fall blir. Arbetena kan starta tidigast 2015. Den totala renoveringskostnaden är som sagt var 7 000 000 kr.

Lite bakgrund till ansökningarna.

Fjelie kyrka har ju varit föremål för långa diskussioner. Vad händer med kyrkan? När är den öppen?

Här skall vi försöka att ge besked.

Kyrkans kalkmålningar började för flera år sedan att i samband med klockringningen lossna från taket och det var inte bara i forma av putsdamm utan större fragment av kalkmålningarna ramlade ned. Kyrkan har i sitt arkiv ett kuvert liggande med dessa spillror.

Då man bedömde risken för större skador som överhängande stängde man kyrkan inte bara för kalkmålningarnas skull utan också för besökarnas säkerhet. Man stängde alltså kyrkan i tron att större delar skulle rasa ned men också för att man var tvungen att sluta ringa i klockorna.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se