Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Flädie kyrkogård

Flädie kyrkogård

Kyrkogården är belägen runt Flädie kyrka, mitt i Flädie by.
Den äldsta delen av kyrkogården är kvarteret söder om kyrkan. Kvarteret är inramat med ligusterhäck och gravplatsindelat med lågvuxen buxbomshäck. Ytskiktet på gravplatser och gångar består av singel.

Kvarteret norr om kyrkan kom till på 1800-talet. Kvarteret omges av ligusterhäck och gravplatserna av buxbomshäck. Gravplatsernas ytskikt består av både singel och gräs. I början på 1930-talet utökades kyrkogården, med mindre ändringar, till sitt nuvarande utseende.

Kvarteret till vänster om huvudgrindarna togs i bruk år 1933 och är inramat med avenbokshäck, gångarna består av gräs och gravplatsernas ytskikt består av både singel och gräs.

Kvarteret vid sydöstra delen av kyrkogården ner mot bårhuset togs i bruk år 1965. Gravplatsernas ytskikt består av gräs med gravrabatt framför gravvården.
Ovanstående kvarter är kistgravar men upplåts även för gravsättning av urnor med undantag av de kvarter som ligger närmast bårhuset som är avsedda enbart för kistgravsättning.

Urnlunden

Urnlunden anlades år 1962 och är belägen till höger om huvudgrindarna. Platsen är gräsbesådd och gravvårdarna är liggande med storlek 45 x 60 cm. Mellan gravvård och häck finns gravrabatt.

I kvarteret söder om kyrkan vid kyrktornet anlades år 2003 en blomsterdekorationsplats en s.k. kransgård för blommor efter begravningsceremoni.

På Flädie kyrkogård finns år 2013 1284 gravar..

År 2010 tillgänglighetsanpassades alla gångar på kyrkogården. Den grova singeln ersattes då med stenmjöl. I samband med detta togs en hel del buskage bort för att skapa ljus och rymd. Nya belysningasstolpar och redskapsställ monterades också upp.

Kyrkogården är de dödas vilorum. Besökare skall uppträda så att kyrkogårdens helgd inte kränkes eller gudstjänst och annan förrättning störs.

Medföljande hundar skall vara kopplade på kyrkogården

Obehörig fordonstrafik, även cykling får inte ske inom kyrkogården

Obehörigt beträdande av annans gravplats är förbjudet

Barn får inte utan tillsyn uppehålla sig på kyrkogården

Papper, vissnade blommor eller annat avfall får inte lämnas kvar annat än i härför avsedda platser.

Vattenkannor eller andra redskap, som tillhandahålles av församlingen, skall efter användandet ställas tillbaka på härför avsedda platser.

Egna redskap och andra tillbehör får inte förvaras på gravplatsen.

Besökare till kyrkogården är skyldiga att följa de anvisningar som i ordnings och säkerhetssyfte ges av kyrkorådet.Växter får inte växa in på intilliggande gravplatser eller gränshäckar.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att gravvården är väl förankrad för att tillgodose kraven i arbetsmiljölagen.

Kemiska medel för ogräsbekämpning får inte användas.

Kantstöd av plast, plåt e.dyl. för att avskilja rabatt från gräs, grus eller singel får inte användas.
Kantstödet skall vara av naturmaterial.

Vid smyckning av gravplats får enbart naturmaterial användas. Vaser och dylikt i glas är förbjudna då de kan skada både besökare och anställda.

På Flädie kyrkogård finns i dagsläget 2013, 1 300 gravplatser

Ordningsföreskrifter för Bjärreds församlings kyrkogårdar

Ordningsregler för gravplatser

Vy över norra sidan och kvarter A på Flädie kyrkogård. Bilden tagen från kyrktornet.

Vy över södra delen av kyrkogården och kvarter B,

Väster om kyrkan har man likt en kyrkogårdsmur radat upp gravstenar från gravar som återlämnats till församlingen eller där gravtiden gått ut. Att spara stenar på detta sätt kallas ett Lapidarium

Karta med kvartersindelningen på Flädie kyrkogård.


Flädie Kyrkväg 4B
23791 Bjärred

Om ni har GPS så lägg in följande Koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 55° 43.055', E 13° 5.119'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.71759, 13.08531
RT90:
6179842, 1329082
SWEREF99 TM:
6176310, 379724

Vägbeskrivning:

Från norr: Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred. Sväng höger vid avfart 21
Ta vänster och fortsätt in på Fjelievägen (16)
Sväng höger in på Flädie Mejeriväg
Fortsätt in på Flädie Kyrkväg

Från söder:Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund.
Sväng höger vid avfart 21
Följ skylt mot Bjärred.
Sväng vänster in i rondellen på Väg 16
Sväng höger in på Flädie Mejeriväg
Fortsätt in på Flädie Kyrkväg

Hitta till Flädie kyrkogård

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se