Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Gravskick

Vad finns det för olika gravskick och vad erbjuder vi I Bjärred?

Några begrepp inom begravningsverksamheten.Det sätt på vilket den avlidne gravsätts; kista i kistgrav, i kistminneslund, urna i urngrav, aska i minneslund genom nergrävning eller utströende, aska genom utströende över hav, sjö, naturmark eller fjäll.Gravplats är det begrepp som upplåtelsen av gravrätt kopplas till. Gravplatsen är inritad på gravkartan och kan ha utrymme för en eller flera gravar.Grav är den plats I vilket kistan eller urnan är placerad.Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli gravrättsinnehavare är gravrätten förbehållen den avlidne i 25
år efter gravsättningen (förbehållsgravplats). Gravrätten är vanligen tidsbegränsad, från och med år 2000 är den 25 år, men tidigare förekom upplåtelse på all framtid.
Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som ska gravsättas på gravplatsen, utformningen av gravanordningen och om gravplatsens utsmyckning. Innehavaren har ansvar för att gravplatsen hålls I ordnat och värdigt skick.

Gravskick

Gravplats

Grav

Gravrätt

Urngravplatser på Borgeby

Kistgravplatser på Flädie

Vi har i Bjärreds följande alternativ att erbjuda.Avsedd för en eller flera kistor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Förlängs automatisk till 25 år efter sist nedsatta. Innehavaren har skötselansvaret. Normalmått 150 x 250 cm
Fjelie (Inga nya kistgravar på äldre kyrkogården, endast på äldre befintliga gravarplatser grävs kistgrav på grund av rasrisken.)Avsedd för en eller flera urnor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Förlängs automatisk till 25 år efter sist nedsatta. Innehavaren har skötselansvaret. Normalmått 100 x 100 cmEj rättsligt definierat begrepp. Lokala avvikelser kan förekomma.
Gravplats för askor med eller utan hölje som möjliggör att makar kan vila tillsammans.
Den upplåts med gravrätt med starka restriktioner vad avser gravvårdens utformning. Gravrätten förlängs automatisk till 25 år efter sist nedsatta. De anhöriga får endast smycka med lösa blommor och ljus. De anhöriga betalar för gravvården och den kollektiva skötsel som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller.
Gemensamt gravområde för nedgrävning eller utströende av askor. Anonym gravsättning, ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. Minneslunden som helhet kan betraktas som en gravplats där Bjärreds församling har samma skyldigheter som en gravrättsinnehavare.

Kistgravplats

Urngravplats

Askgravplats

Minneslund

Minneslunden på Borgeby

Askgravlunden på Borgeby


Ej rättsligt definierat begrepp. Lokala avvikelser kan förekomma. Gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Gemensam plats för namn och smyckning. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen. Ingen gravrätt. Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Som en minneslund men med en gemensam sten där namnplatta fästes. Bjärreds församling har en nyanlagd askgravlund på Borgeby kyrkogård.Ej rättsligt definierat begrepp. Gemensamt gravområde för nedgrävning av kistor. Anonym gravsättning. Ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Bjärred har ingen kistminneslundGravplats som skall bevaras med stöd av Kulturminneslagen och kultur-
minnesförordningen. Se vår sten i Flädie kyrka Gravsten i Flädie kyrka

Askgravlund

Kistminneslund

Kulturgrav

Den mördade rusthållarens sten i Flädie kyrka.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se