Du är här: Start / Konfirmander / Konfirmationspastoral


Konfirmandpastoral

 

Vision

 

Bjärreds församlings vision för konfirmandarbetet är att konfirmandledare och konfirmander tillsammans skapar en kärleksfull och kreativ miljö där vi speglar Guds kärlek för varandra.

 

Kännetecken

 

Miljön ska kännetecknas av goda relationer och ge förutsättningar för ökad självkänsla, djupare förankring i Gud och fördjupad livsglädje. Det ska ges utrymme för var och en att bli sedd, hörd och tagen på allvar i en trygg miljö av själsro och vila.

 

Målet för konfirmandverksamheten i Bjärreds församling

 

Ge konfirmanderna möjlighet:

 

  • att få redskap att tyda sina liv på dopets grund

  • att få tillfälle att lyfta fram de frågor de själva bär på

  • att få erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livfrågorna

  • att få erfarenhet av gudstjänstliv och andakt

  • att få möjlighet att påverkas av och ta ställning till kyrkans budskap

  • att få hjälp att få se sig själva på en emmausvandring tillsammans med konfirmandledarna med möjlighet att uttrycka sin tro och sitt tvivel

 

Förhållningssätt  för de ansvariga i konfirmandverksamheten i Bjärreds församling

   
  • att som ledare arbete med konfirmander ska vara motiverande och hanterbart

  • att arbeta som ledare innebär att  ledarutbildning  är viktigt

  • att som ledare arbeta utifrån förhållningssättet att miljön kring  konfirmanderna innebär möjlighet att själv mogna som kristen

  • att arbeta som ledare i konfirmandarbetet ska upplevas som en miljö för själsfrid, mening, lust och kompetensutveckling


Genomförandet

 

Utifrån ovanstående mål och förhållningssätt  planerar organiserar och genomför

respektive ansvarig präst och ledare konfirmandundervisningen. Undervisningen

kan ske enligt olika pedagogiska metoder som varje ansvarig ledare själv bestämmer.

2 gånger per termin bör gemensam planering och utvärdering göras av präster och ledare

tillsammans.

   

Ansvarsfördelning

 

Kyrkoherden har det yttersta ansvaret för konfirmandverksamheten , men har delegerat

en del av ansvaret för den totala ekonomin, planeringen, organisering  och genomförandet  till en av komministrarna. I detta fall till komminister Madeleine Körner.

 

Kyrkorådet har ansvar för att ställa resurser till förfogande för konfirmandverksamheten

så att intentionerna i pastoralen kan uppfyllas.

 

Kyrkoherden har tillsammans med ansvarig komminister ansvaret att pastoralen uppdateras och utvärderas tillsammans med medarbetare och kyrkoråd.

 

Uppföljning

 

Konfirmanderna erbjuds en fortsättning i församlingslivet genom att få möjligheten att

börja i våra ungdomsgrupper eller ungdomskör eller att bli ung konfirmandledare, eller

ung gudstjänstvärd.

Genom  årliga återträffar kan vi inspirera ungdomarna att åka på läger exempelvis  till Taizé vilket kan fördjupa deras fortsatt kontakt med kyrkan.

 

Framtidsvision

 

Konfirmandverksamheten  i Bjärreds församling  skall präglas av  en öppenhet  för unga människors behov av andlighet.  Ansvariga ledare bör ha en bred kunskap om vilka miljöer ungdomarna vistas i, på fritiden och i skolan.  Likaså är det viktigt att ha kunskap om trender av olika slag i ungdomsvärlden. Utifrån denna kunskap kan konfirmandverksamheten forma sitt budskap så att kan bereda vägen för en alternativ livsstil för ungdomarna.

   

Eva Landberg

kyrkorherde


Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2018
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se