Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Kyrkogårdsskötseln

Kyrkogårdsskötsel Vad är det?

Vinterdekorationer från Naestevads kirkegaard i Danmark

Våra kyrkogårdar är välskötta och fina. Runt den gamla sockenkyrkan eller på skogskyrkogårdarna vilar våra nära och kära som lämnat det jordiska och där skall vi själva en gång vila.
Gravsederna är flera och skiftar till del över landet. Somliga väljer kistgrav eller urngrav med gravsten. För de som inte väljer gravplats med egen gravsten finns minneslundar på de flesta kyrkogårdar.
Kyrkogårdar är minnesplatser dit vi går för att tänka på våra bortgångna anhöriga. Det är också platser för stilla promenader och en stunds eftertanke i en vacker, kulturhistorisk och välskött miljö.
På samma sätt som kyrkogårdarna är vårt gemensamma kulturarv och allas egendom är de också i vissa delar privat egendom.
Om de anhöriga till den avlidne väljer gravsättning med kista eller urna utfärdas en gravrätt, vanligtvis i 25 år. Gravrättsinnehavaren är den som har rätt att bestämma hur t ex gravstenen ska se ut (inom vissa ramar). Med gravrätten kommer också ansvar för skötsel av gravplatsen, liksom gravplatsens säkerhet. Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick (Begravningslagen 7 kap 3 §).

Plantering av blommor, skötsel av gräsyta och gravsten är gravrättsinnehavarens legala ansvar, på samma sätt som det är för den som har sitt hus på en tomträtt. Skötsel ingår inte i begravnings-avgiften.
Ingår gör gravplats i 25 år, gravsättning, vissa transporter, kremering, lokal för visning och för begravningsceremoni, samt skötsel av kyrkogårdens gemensamma ytor. Plantering, skötsel och gräsklippning kan köpas av kyrkan. Förvaltningen har egentligen inte rätt att utöva skötsel på en av gravrättinnehavare ägd grav. Ändå har detta ofta gjorts t ex genom att gräs klippts.

För medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften. De som inte är medlemmar betalar särskild begravningsavgift. Mellan kyrkoavgiften och begravningsavgiften är det en strikt boskillnad. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan skall inte betala för kyrkans verksamhet. På samma sätt skall inte kyrkoavgiften vara med och betala begravningsverksamheten. Detta är noga reglerat och kontrollerat av länsstyrelsen som utser begravningsombud. Dessa har till uppgift att tillgodose icke kyrkotillhöriga intressen.
Begravningsavgiften är i dag olika stor i olika delar av landet. Detta beror både på kyrkogårdarnas antal, storlek, utseende men också hur många som bor i församlingen och betalar avgift.

En fråga som varit aktuell under året är de nya regler som anger hur mycket tryck en gravsten skall tåla, innan den välter. Att säkra gravstenar är en fråga om arbetsmiljö för kyrkogårdsarbetare och säkerhet för besökare. Tillbud har skett och en tragisk dödsolycka har påskyndat översyn av regelverk samt tillsyn av gravstenar. För detta har Svenska kyrkan som huvudman för begravningsväsendet ansvar. Om en gravsten visar sig inte vara stabil nog är det gravrätts-innehavarens ansvar att säkra stenen eller ta bort den. Genom kyrkans försorg och via upphandling kan denna tjänst erbjudas gravrättsinnehavaren till en rimlig kostnad, jämfört med om varje gravrättsinnehavare skall köpa tjänsten själv. Att kostnaderna varierar i olika församlingar beror på hur omfattande arbetet är och vilka som kan utföra detta.

Kyrkogårdarna är viktiga platser för oss. Det är ett stort förtroende kyrkan fått att förvalta dem. Vi vill sköta dem respektfullt och pietetsfullt. Våra kyrkogårdar är våra käras viloplatser, de är heliga platser.

Esbjörn Hagberg
Biskop, Karlstads stift

Biskopen i Karlstads stift skriver följande om kyrkogårdsskötsel.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se