Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Gravstenssäkerhet

Farliga gravstenar

Vi har som alla berörda märkt av kontrollerat gravstenarna på Fjelie nya kyrkogård. För att få rutin på vår kontroll har vi i mitten av oktober 2013 skickat ut ett nytt brev till samtliga berörda gravrättsinnehavare om att stenen skall vara åtgärdad senast 2014-04-30. Man har alltså drygt ett halvt år på sig att ordna säkerheten. Efter detta datum kommer stenar som inte åtgärdats att läggas ned. Kyrkan kommer sedan att ta beslut om vidare åtgärder som kan innebära att stenen övertas av kyrkogårdsförvaltningen och tas bort från graven.

På Fjelie gamla kyrkogård avslutade vi genomgången av gravstenarna 2013-10-07. Drygt 80 stenar har markerats son farliga eller i riskzonen för att kunna skada besökare.Dessa har i de flesta fall markerats med band men några har vi lagt ned på marken. Berörda gravrättsinnehavare kommer att få ett protokoll med kostnadsförslag på åtgärder för att säkra stenen Även här kommer tiden för att åtgärda stenen att bli fram till 2014-04-30.

Borgeby och Flädie kyrkogårdar kommer också att kontrolleras nu i höst och där kommer samma tid för åtgärd att gälla.

Arbetet med att åtgärda lösa och farliga gravstenar håller på att ske över hela landet

Här under finns en sammanfattning av kyrkans arbetsgivarförbunds text som har kommit Sveriges kyrkor tillhanda.


Nya anvisningar för kontroll av äldre gravstenar

Nu kommer kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet att tillämpa nya, enhetliga rutiner, när de kontrollerar gravstenarnas säkerhet. Sedan i höstas ligger stort antal stenar nere eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen.

Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Grav-vårdskommittén (CGK).

- De nya anvisningarna kommer att underlätta kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete och skapar enhetlighet i praxis, säger Staffan Lundstedt, konsulent för begravnings- och kyrkogårdsfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen dubbas om.

-Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och stenen, säger Staffan Lundstedt.

Kyrkogårdspersonalen har rätt att lägga ned stenar som utgör en fara för säkerheten.
Men det är den enskilde gravrättsinnehavarens ansvar att se till att stenen åtgärdas.

Gravrättsinnehavaren har i normala fall ha ett halvår på sig att åtgärda stenen. Gravstenar som inte blivit åtgärdade ska tas bort av gravrättsinnehavaren eller överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen.

Nedlagda gravstenar kan accepteras om det görs enligt god gravkultur, så att det ser ut som en liggande snedställd häll med underkanten nedgrävd och överdelen vilande på sockeln.

Det kan vara en lösning för gravrätter som snart upphör och gravrättsinnehavaren inte vill kosta på en omdubbning enbart för några år, säger Staffan Lundstedt.

BAKGRUND
I Centrala Gravvårdskommittén ingår Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF samt Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer FSK och Gravvårdsfirmornas riksorganisation GRO.

Centrala Gravvårdskommittén tog redan 1997 fram regler för att garantera att nya stenar monteras på ett säkert sätt. Liknande anvisningar för hur äldre gravstenars säkerhet ska kontrolleras har saknats. Varje förvaltning har själva fått göra en riskbedömning över hur säker en gravsten är. Anvisningarna har tagits fram med ledning av professor Kurt Johansson vid Sveriges lantbruksuniversitet

Klicka på bilden här under så får ni upp en PDF fil hur kontrollen går till.

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se