Du är här: Start / Begravningsverksamhet / Inför en begravning

Begravning i Bjärreds församling.

Begravning ett avsked för livet

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid det sista avskedet - döden.
Seder i samband med en begravning har alltid fyllt mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Här berättar vi lite om detta avsked ur Bjärreds församlings perspektiv.

Det är relativt vanligt vid ett dödsfall att man omedelbart och praktiskt vill ta itu med begravningen - eller också blir man sittande helt handlingsförlamad.
Dessa två ytterligheter i beteende är helt naturliga.
Det bästa rådet man kan ge är att ta det lugnt. Det är inte bråttom, man hinner. Man kan själv i lugn och ro planera för begravningen.

Till skillnad mot förr i tiden då man själv tog hand om kroppen och skötte allt det praktiska i samband med dödsfallet så sköter nu samhället om detta. (Mycket kan man fortfarande göra själv, titta in på vår sida begravningsverksamheten/organisation och läs mer om detta).

Förr anmälde man alltid dödsfallet till prästen. Det kan vara bra att göra så även i dag. Då kan man boka datum för begravningsgudstjänsten tillsammans och de anhöriga vet från början att man får den präst man vill ha som officiant.
Om det finns omständigheter, som försvårar situationen för anhöriga, kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Prästen har tystnadsplikt när det gäller själavård. Det betyder att han eller hon inte får tala med någon om det som har sagts i sådana samtal.

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Ofta är det till hjälp både för anhöriga och begravningsbyrån om kontakten skjuts upp ett par dagar efter dödsfallet så att man orkar med att ta emot all information och att fatta beslut. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta, desto bättre.

Begravningsceremoni som hålls av Bjärreds församling kallas begravningsgudstjänst. Ansvarig är prästen. Begravningsgudstjänsten med dess olika moment innebär inga extra kostnader för dödsboet om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Kremering och gravsättning är reglerat via begravningslagen. Kremering eller gravsättning av stoftet efter en avliden ska ske snarast möjligt och senast efter två månader efter dödsfallet. Urnan ska gravsättas inom ett år efter kremeringen.

Ansvaret för all verksamhet som hänförs till kyrkogården är Bjärreds församling och kostnaderna täcks av den begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln.

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska man enligt begravningslagen ta hänsyn till när det gäller frågor om jordbegravning, kremering och gravsättning. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp med medling.

Prästen och församlingen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga.

Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum.

Tillsammans utformar man begravningsakten och reder ut alla frågor som kan uppstå i samband med dödsfallet. Man väljer psalmer som ska ingå i begravningen. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.
Bjärreds församling har flera medarbetare, som är delaktiga vid en begravnings genomförande, och som involveras efteråt. Det är kyrkogårdens entreprenörer, vaktmästare, diakon och kansli. I deras uppgifter ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare.

Själaringning

I Bjärreds församling har vi kvar den gamla vackra seden att ringa i kyrkklockorna efter det att ett dödsfall inträffat s.k. själaringning. Detta sker första veckan efter dödsfallet i kyrkklockan vid Bergakyrkan. Vid fint väder går många ned till stranden och lyssnar på klockorna för att sedan gå till kyrkan och tända ett ljus till den avlidnes minne.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten som en vacker variant av kistdekoration. Bjärreds församling har bårtäcke till utlåning. När man använder bårtäcket dekorerar man inte med blommor ovanpå kistan eftersom de kan skada textilen. Då kan man istället placera blommor framför kistan eller sätta dit en skål med blommor. Blomsterbuketter och kransar arrangeras runt kistan så att det ska vara vackert. Man kan också använda ett eget bårtäcke

Vad händer i samband med en begravning?

Val av gravplats

Ska man välja en ny grav är det viktigt att ta tid på sig och fundera igenom sina önskemål. För många är graven en viktig plats att gå till. Hur stor ska graven vara, hur många ska kunna vila där? Vilken form av grav skall man ha? Är det aktuellt med minneslund eller askgravplats? Vid kremering har man ett år på sig att fatta beslut om gravform. Beslutet kan därför vänta till efter begravningsceremonin. Ta gärna kontakt med präst eller kyrkogårdsförvaltningen om ni har funderingar över gravplatser. Finns önskemål om en ny gravplats i eller utanför hemförsamlingen bör man kontakta den aktuella församlingen och dess kyrkogårdsförvaltning för närmare information. Det finns dock ingen garanterad rätt att få gravplats på någon annan kyrkogård än i den egna församlingen.

En gravplats upplåts vanligtvis på 25 år. Den tiden kan förlängas hur många gånger som helst. Anhöriga ansvarar för gravens skötsel, Vilket innebär att hela gravplatsen skall skötas av gravrättsinnehavaren men det går även att köpa tjänsten från kyrkogårdsförvaltningen. Askgravar och minneslund är gravformer som dock är fria från skötsel.


Begravningsgudstjänster

En begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning i Bjärreds församling äger rum i endera Borgeby eller Flädie kyrka. Men gravplats finns på fyra kyrkogårdar. Fjelie nya och gamla kyrkogård. Flädie kyrkogård och Borgeby kyrkogård.
Jordbegravning
Vid jordbegravning, dvs. när kistan sänks ner i en grav, avslutas begravningsgudstjänsten på kyrkogården. Vanligt är att anhöriga själva bär ut kistan till graven på kyrkogården. Kistbärningen är i bokstavlig mening den sista tjänst man gör den avlidne. Ett hedersuppdrag för släktingar och vänner och en hedersbetygelse gentemot den döde som också är ett led i sorgearbetet.
Om detta inte kan ske bekostas denna så kallade processionsbärning av kyrkoavgiften.

En kistgrav kan ha har plats för en eller flera kistor beroende på gravens storlek. Bjärreds församling har möjlighet att med visst förbehåll erbjuda kistgrav på samtliga av församlingens kyrkogårdar fyra kyrkogårdar.

Urngrav

Vid kremering avslutas begravningsgudstjänsten i kyrkan där kistan lämnas. Gravsättning av urnan brukar kunna göras efter en eller ett par veckor efter begravningsgudstjänsten. Enligt bestämmelserna skall askan efter en avliden som kremerats i Sverige gravsättas inom ett år efter kremeringen.
Urngrav är till för en eller flera urnor. En urna kan få plats i en äldre familjegrav som är avsedd för kistor. Urngrav är i stort sett det samma som kistgrav med undantag för gravens storlek. Bjärreds församling tillhandahåller urngravar på samtliga sina kyrkogårdar men har också särskilda kvarter avsedda för urngravar
Vid gravsättningen av askan brukar de närmast anhöriga delta. Naturligtvis går det att bjuda in flera. Prästen kan vara med vid detta tillfälle om anhöriga vill det. Prästens närvaro kan upplevas som ett stöd i en situation som känns lite osäker. Deltar prästen blir det också ett naturligt tillfälle att växla ord om begravningsgudstjänsten och att samtala om hur det har varit.

Minneslund

Minneslund erbjuder församlingen på Borgeby kyrkogård. Minneslunden är avsedd för ett gravskick av anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Gravsättning utförs av församlingen utan närvaro av anhöriga eller andra utomstående. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Kyrkorådet ansvarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på en gemensam plats


Vad händer med blommorna?

Blommorna från begravningen läggs ut på kyrkogården. Om det finns en gravplats läggs blommorna på denna annars har Bjärreds kyrkogårdar särskilda blomstergårdar där blommorna läggs. Dit kan anhöriga och vänner komma och se blommorna efter begravningen, efter minnesstunden eller senare. För anhöriga är det många gånger ett tillfälle då intrycken bearbetas.

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänsten samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Detta är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack på de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar. Bjärreds församling upplåter lokal i Bergagården för minnesstund.

Tacksägelse i kyrkan

Tacksägelse sker i Bergakyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då tänds ett ljus och den avlidnes namn läses upp mot slutet av den ordinarie gudstjänsten. Församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer. För anhöriga kan det på olika sätt vara värdefullt att delta vid detta tillfälle.

När allt är över.

Tankar om meningen med livet och om det finns en fortsättning efter döden uppfyller oss i samband med ett dödsfall. Bjärreds präster och diakon finns tillgängliga som ett stöd i denna process. I Bjärreds församling finns det sorge- eller ?leva vidare? grupper till hands.

Detta utförs av präst, diakon, musiker, kyrkvaktmästare inom Bjärreds församling och som medlem i församlingen betalar för via kyrkoavgiften.

Kontakt med sorgehuset

Tacksägelse i samband med gudstjänst

Samtal med anhöriga inför begravningstalet

Information om och planering av hur begravningsgudstjänsten kan utformas, val av psalmer och musik Begravningsgudstjänsten

Dessutom kan präst/diakon hjälpa till med: Utsjungning - andakt vid öppen kista

Visning

Råd kring barns deltagande

Utformning av annons

Närvaro vid minnestund

Efter begravningen:

Samtal bl.a. i sorgegrupp/?Leva-vidare? grupp

Det är mycket att hålla reda på när en människa avlider.

Detta får man själv eller i samarbete med en begravningsentreprenör sköta:

Kontakt med församlingen (präst, kyrkomusiker, kyrkogårdsförvaltningen)

Anmälan till skattemyndighet (för nödvändiga intyg bl.a. kremerings- och gravsättningsintyg)

Tillverka kista och urna

Svepning och att placera kroppen i kistan

Transport till kyrka/kapell Processionsbärning av kistan vid kremering

Grav och gravsten

Annons och blommor

Musik och program

Värdskap vid begravningen

Minnestund efter akten

Tackkort

Alla rättigheter reserverade Bjärreds församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9
237 35 Bjärred
Postadress Bjärreds församling Öresundsvägen 9 237 35
Telefon 046-29 40 50 E-postadress bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se